School Improvement Plan Oral Irish

Scoil Nioclais Naofa Improvement Plan Oral Irish

Athchoimre ar phríomh-láidreachtaí

Summary of main strengths

Bhí sé le sonrú go dtaitiníonn an Ghaeilge le 46% de na daltaí. D’fhreagair 82% de thuismitheoirí go bhfeiceann siad an luach a bhaineann le foghlaim na gaeilge ar scoil.

Tá na páistí tosnaithe ag labhairt níos mó Gaeilge sna ranganna as a stuaim féin.

Ghlac an foireann scoile agus na páistí go fonnmhar leis an mbreis béime a cuireadh ar an nGaeilge ó bhéal le linn an tréimhse ó mhí Meán Fómhair go Deireadh Fómhair.

Bhí sé le sonrú gur tháinig feabhas 12% ar chaighdeán na bhfreagraí a tugadh ag tús nab liana tar éis don fhoireann díriú níos mine ar an nGaeilge ó bhéal I mí Meán Fómhair agus Deireadh Fómhair.

From the survey carried out 46% of students like to speak Irish while 82% of parents value the teaching of Irish in schools.

Children are beginning to use Gaeilge more frequently.

The children and staff responded very well to the emphasis placed on Oral Irish over the months of September and October.

There was an improvement of 12% in our assessment questions following a more concentrated effort towards Oral Irish in September and October

Athchoimre ar na gnéithe go bhfuil forbairt le déanamh orthu:

Summary of main areas requiring improvement

Gá go mbeadh an Ghaeilge ó Bhéal mar chuid de ghnás chaidrimh an lae.

Gá go labhrófaí an Ghaeilge chomh minic agus is féidir i ngach ghné den Churaclam agus ní hamháin mar chuid de cheacht Gaeilge.

Gá le leanúnanchas i múineadh agus i labhairt na Gaeilge.

Gá tacaíocht a thabhairt do thuismitheoirí chun go labhrófar breis Gaeilge sa bhaile.

Need for Oral Irish to become part of the daily routine.

Need for Oral Irish to be used as often as possible in all subject areas not just Irish.

Need for consistency in teaching and using Oral Irish.

Need for parents to be enabled to use it at home.

Spriocanna Feabhais

(ceangal idir na spriocanna agus an leibhéal cumais atá sroichte ag an bpáiste)

Improvement targets

(related to pupils’ achievement)

Go múinfidh na muinteoirí ábhair eile den Churacalam trí Ghaeilge.

Go ndéanfaidh na páistí caidreamh trí Ghaeilge níos minicí.

Go gcuirfear feabhas ar chumas an pháiste ceisteanna a chur agus comhrá a dhéanamh trí Ghaeilge.

Go gcuirfear tacaíocht ar fáil do thuismitheoirí a bheith níos muiníní agus iad ag tabhairt faoin nGaeilge

Teachers to teach as Gaeilge in subjects other than Irish.

For children to initiate communication more often as Gaeilge.

To improve questioning and dialogue techniques as Gaeilge.

To help parents be more confident and enabled in using Gaeilge.

Cur Chuige

Required actions

Go leor cleachtadh agus ath-chleachtadh/athrá ón bhfoireann múinteoireachta.

Moladh, luachanna saothair srl. do pháistí a dhéanann an-iarracht an Ghaeilge a labhairt.

Spreagadh agus tacaíocht a thabhairt do thuismitheoirí chun an ‘cúpla focal’ l a úsáid sa bhaile.

Grúpa Gaeilge a bhunú sa scoil.

Lots of practice and repetition consistency from staff. Praise, reward et for those students who make great effort.

Involving parents to use Oral Irish at home.

Set up Grúpa Gaeilge for parents in school.

Freagracht as cur i bhfeidhm:

Persons responsible

Na múinteoirí, daltaí agus tuismitheorí uilig.

All teachers pupils and parents

Achar ama don cur i bhfeidhm:

Time frame for action

Eanáir 2020 go Eanáir 2021

January 2020 to January 2021

Mar a dhéanfar measúnú ar dhul chun cinn:

Success criteria/measurable outcomes

Ath-thastáil ar na ceisteanna ó bhéal a cuireadh ar na páistí i mí Deireadh Fómhair.

Measúnaithe an mhúinteora.

Retest of Oral questions previously given in October.

Teacher assessment.

Dátaí le hAthbhreithniú a dhéanamh:

Review Dates

Athbhreithniú mí Meitheamh 2020

Review in June 2020.

Contact Us
 
 
 
Contact
Scoil Nioclais Naofa,
Stephen Street
Dunlavin
Co. Wicklow
Ireland

045 401495

Music Generation Wicklow
Green School
Location
© 2024 Scoil Nioclais Naofa